Program ubezpieczenia OC i ochrony prawnej osób zarządzających transportem

Ubezpieczenie OC i Ochrony Prawnej Osób Zarządzających Transportem

Osoba zarządzająca transportem w przedsiębiorstwie ponosi odpowiedzialność za swoje działania lub zaniechania, w tym zgodnie z ustawą o transporcie drogowym podlega karom administracyjnym.

Kary dla osób zarządzających transportem określa  artykuł 92 ust. 3 ustawy o transporcie drogowym:

"Osoba zarządzająca przedsiębiorstwem lub osoba zarządzająca transportem w przedsiębiorstwie, o której mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009, a także każda inna osoba wykonująca czynności związane z przewozem drogowym, która naruszyła obowiązki lub warunki przewozu drogowego albo dopuściła, chociażby nieumyślnie, do powstania takich naruszeń, podlega karze grzywny w wysokości do 2000 złotych."

Wykaz naruszeń oraz wysokości grzywien za poszczególne naruszenia określa załącznik nr 2 do ustawy.

 

O programie Warunki ubezpieczeniaRodzaj i wysokość kar dla osób zarządzających transportem.

 

 

ZGŁOŚ ROSZCZENIE POBIERZ DEKLARACJĘ

 

Składka roczna

700 zł

 

UBEZPIECZ SIĘ

1.100 zł

 

UBEZPIECZ SIĘ

Zakres ubezpieczenia  WARIANT 1  WARIANT 2  
Odpowiedzialność cywilna 100.000 zł 200.000 zł
Koszty ochrony prawnej, w tym asysta prawna 10.000 zł 10.000 zł
Czyste straty finansowe i zadośćuczynienia wynikłe z naruszenia dóbr osobistych przez Zarządzającego 10.000 zł  15.000 zł
Odpowiedzialność materialna - szkody w mieniu ruchomym znajdującym się w pieczy, pod kontrolą lub dozorem Zarządzającego 10.000 zł 15.000 zł
Koszty odtworzenia dokumentów powierzonych Zarządzającemu 10.000 zł 15.000 zł
Grzywny/kary administracyjne nałożone na Zarządzającego 2.000 zł 3.000 zł
Franszyza redukcyjna   300 zł 300 zł

 

O programie

 

Forum Grup Zawodowych w odpowiedzi na zapotrzebowanie środowiska osób związanych z branżą transportową zleciło Krajowemu Biuru Brokerskiemu S.A. przygotowanie specjalnej oferty ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dedykowanej osobom wykonującym czynności związane z zarządzaniem transportem w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1071/2009.

Program realizowany jest w STU Ergo Hestia SA i obsługiwany przez wyspecjalizowaną agencję ubezpieczeniową NETINS Insurance.

 

 

Nasz Program Ubezpieczenia swoją ochroną obejmuje:

 

Odpowiedzialność cywilną za szkody w mieniu i na osobie oraz czyste straty finansowe wyrządzone przez Ubezpieczonego osobom trzecim, w tym własnemu pracodawcy/zleceniodawcy, w związku z wykonywaniem czynności związanych z zarządzaniem transportem. Zakres ubezpieczenia obejmuje również koszty ochrony prawnej, poniesione przez Ubezpieczonego  wskutek konieczności pokrycia takich kosztów w celu obrony swoich praw,  w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach, w postępowaniach przed sądami polskimi, prowadzonych z jego udziałem w charakterze pozwanego, podejrzanego, oskarżonego oraz w wewnętrznym postępowaniu dyscyplinarnym.

 

 

Ponadto zakres ochrony ubezpieczeniowej rozszerzony jest o:

  • czyste straty finansowe (szkody, które nie są szkodami w mieniu lub na osobie) i zadośćuczynienia wynikłe z naruszenia przez Ubezpieczonego dóbr osobistych,
  • szkody w mieniu ruchomym znajdującym się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczonego,
  • koszty odtworzenia dokumentów powierzonych Ubezpieczonemu,
  • grzywny/kary nałożone na Ubezpieczonego,
  • ochronę prawną ubezpieczonego. 

 

 

 

Procedura przystąpienia do Programu Ubezpieczenia

 
Aby przystąpić do Programu Ubezpieczenia (uzyskać polisę) należy:

  1. Zapoznać się z Warunkami Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej i Ochrony Prawnej Osób Zarządzających Transportem w Przedsiębiorstwie.
  2. Pobrać i wydrukować Deklarację przystąpienia do ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej i Ochrony Prawnej Osób Zarządzających Transportem w Przedsiębiorstwie.
  3. Wypełnić Deklarację wpisując wszystkie niezbędne dane oraz zaznaczając interesujący Państwa Wariant ubezpieczenia. Deklarację należy również podpisać w dwóch miejscach – pod wyborem Wariantu oraz pod Oświadczeniami.
  4. Wypełnioną Deklarację proszę przesłać pocztą e-mail na adres: biuro@netins.pl (skan lub zdjęcie) lub listownie na adres: Netins Insurance Sp. z o.o. Biuro w Warszawie, Al. Jerozolimskie 47/13, 00-697 Warszawa.

UWAGA !!!

ABY PROGRAM ZACZĄŁ FUNKCJONOWAĆ MUSIMY UZYSKAĆ MINIMUM 200 DEKLARACJI

ZACHĘCAM DO SZYBKIEGO PRZESYŁANIA DEKLARACJI

 

 

WYŚLIJ DEKLARACJĘ

W razie jakichkolwiek pytań z Państwa strony dotyczących Programu, prosimy o kontakt:

tel. 601 28 99 28 lub e-mail: jarek.milewski@kbbsa.pl

 

 

Kontakt w sprawach związanych z polisami:

Netins Insurance Sp. z o.o., Biuro w Warszawie, Al. Jerozolimskie 47/13, 00-697 Warszawa
tel. 22 622 12 01, fax. 22 628 30 86, e-mail: biuro@netins.pl

Forum Grup Zawodowych
Al. Jerozolimskie 47/12

00-697 Warszawa

www.sfgz.pl


tel. 22 696 96 86

fax 22 628 30 86

biuro@sfgz.pl

 

NIP: 701 038 79 32

REGON: 145966990

KRS: 0000468913

Prześlij pliki przez email

WYŚLIJ

Prześlij pliki przez formularz